วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2567  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เป็นสถานศึกษาคุณภาพชั้นนำระดับชาติ ขับเคลื่อนด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง

 

พันธกิจ

1.    ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

2.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม  ทัดเทียมกันตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล

3.    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ

4.    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสู่การเป็น

สถานศึกษาชั้นนำระดับชาติ

5.    น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน