เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนทุกคนมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม  ทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 (3R 8C)
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ
4.  เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในสู้การเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับชาติ
5.  น้อมนำ  “ศาสตร์พระราชา”  เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน