กลยุทธ์

กลยุทธ์

         1.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

         2.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

         3.  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

         4.  บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ