เพลงมาร์ชนาก้านเหลือง

มาร์ชนาก้านเหลือง [ Download ]

คำร้อง / ทำนอง
จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
นางนันทกา  ชาโท
จินตนา ทองศรี
สกุลรัตน์ นามน้อย
 
นาก้านเหลือง ปราดเปรื่อง ทางภูมิปัญญา           แหล่งวิทยา วิชากล้าแกร่งเกินใคร
 
เหลืองน้ำตาล สีธงสะบัดแกว่งไกว                        สัญลักษณ์ยิ่งใหญ่หลอมดวงใจเราไว้รวมกัน
 
สามัคคี เรามีวินัยคงมั่น                                            เราร่วมสร้างสรรค์ทุกงานไม่หวั่นใด ใด
 
การกีฬา ก็ไม่เป็นสองรองใคร                                เราจึงภูมิใจในสถาบันการศึกษา
 
พวกเรา มาร่วม มือกัน                                              สมัคร รักมั่น ร่วมใจ พัฒนา
 
สร้างสรรค์ เพื่อปวงประชา                                      รักและศรัทธา สถาบันของเรา
 
พวกเรา ตั้งใจที่จะฝึกฝน                                         สร้างเยาวชนให้เป็นกำลังยิ่งใหญ่
 
นาก้านเหลืองของเราพร้อมก้าวต่อไป                   สร้างสรรค์เด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม