ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

 
1.นายสุข บุตรเวียงพันธ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
2.นายวน ธนะภูมิชัย
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
3.นายอำคา สีหาราช
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
4.นายเขียน สำราญวงษ์
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
5.นายทวี แสนเศษ
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
6.นายเลขา การุณยเวช
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
7.นายปรีชา ศรีสด
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
9.นายสุระพล ฝ่ายจำปา
ตำแหน่ง ครูใหญ่
 
 
10.นายไชยพร จำปาวงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 
 
11.นายชวลิต เครือสุคนธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
12.นายบรรเลง นาสมผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
13.นายวีระศักดิ์ สาระผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี 2550 - 2555
 


 
14.นายธงชัย  สุขสม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี  2555-2564
 
14.นายสุรเดช  พิมพ์ชายน้อย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี  2564-ปัจจุบัน

รายนามผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

นายสมาน วันพุดชา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
 
นายคำพันธ์ อัครพิทยาอำพน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
 
นายสง่า มีทุม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางวนิดา เครือไกรวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายนิรุจน์ นครศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  นายสมศักดิ์  จันทร์รักษ์ 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน


  นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนฤมล  เวียงยศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี 2559- ปัจจุบัน
นางสาวพิมพ์วลัญช์  นันทัยทวีกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี 2564- ปัจจุบัน
นางอรุณศรี  ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี 2564- ปัจจุบัน