คณะกรรมการ สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559- ปัจจุบัน

 

1. นางวิภา  เรืองประเสริฐกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ


2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์สิงห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ3. นายสนธยา ชาธรรมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ


4. นายวิชัย  อัยรา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ


5. นางภัคชุดา  นันทิยเภรี ดาวน์โหลดภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ


6. นางสาวทิวสุดา  ศรีสุรพล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ


7.นายมนต์ชัย  ชยามฤต 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ


8.
พระครูสุวัฒน์ กิจจานุกิจ  ดาวน์โหลดภาพ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ


9.
พระนาวิน  อนาลโย  ดาวน์โหลดภาพ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ


10. นายประสิทธิ์  เคนวัน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ


11. นายเกษมสุข  ผาวงษ์หา

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ


12. นายประเสริฐ  คูสกุล

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ


13. นายสมชาย  นาคเสน

ผู้แทนครู

กรรมการ


14. นายธงชัย สุขสม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556 - 25591. นายคณิต สุวรรณธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ

2. นายสง่า มีทุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


3. นายสุนันท์ วงษ์ศิริวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4. นายไชยา ชยามฤต
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. นายประสิทธิ์ อัครพิทยาอำพน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. นายสนธยา ชาธรรมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. พระครูเขมวุฒิกร
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

8. นางสาวกรภ์ชณันท์  สุฒธนทีศักดิ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

9. นางสาวสมพร จำปาวงษ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

10. นายปรีชา อุดรเสถียร
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

11. นางอรทัย อุปัชชา
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

12. นายจตุชัย ภูดวงจิตร
ผู้แทนครู กรรมการ

13. นายธงชัย สุขสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 25551. นายคณิต สุวรรณธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ

2. นายสง่า มีทุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


3. นายสุนันท์ วงษ์ศิริวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4. นายไชยา ชยามฤต
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. นางสุทิน ชยามฤต
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. นายประสิทธิ์ อัครพิทยาอำพน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นายสนธยา ชาธรรมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. พระครูเขมวุฒิกร
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. พระครูเกษม โพธิชัยนันท์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

10. นางสาวจิตรลัดดา สายเสมา
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

11. นางสาวสมพร จำปาวงษ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

12. นายปรีชา อุดรเสถียร
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

13. นางอรทัย อุปัชชา
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

14. นายจตุชัย ภูดวงจิตร
ผู้แทนครู กรรมการ

15. นายวีระศักดิ์ สาระผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
 เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 - 2554

  นายวิบูลย์  เรืองประเสริฐกุุล ประธานกรรมการ  043291010, 081-7391464  
  นายสง่า มีทุม ผู้แทนครู 0897709819
  นายไพศาล วอหา ผู้แทนองค์กรชุมชน 0831174325
  นายอาคม ครุธวงษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 0818715396
  นางจิตรลัดดา สายเสมา ผู้แทนศิษย์เก่า 0894166728
  พระครูเขมวุฒิกร ผู้แทนองค์กรศาสนา  
  นายอนุสรณ์ จ่าตา ผู้แทนองค์กรศาสนา  
  นายสมพล สุปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  นายสุนันท์ วงษ์ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 043291133
  นายคณิต สุวรรธรรมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 043291149 , 0878538524
  นายระดม แสงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0879548894
  นายชนะวัฒน์ แสงมี ผู้ทรงคุณวุฒิ 0866339439
  นายบุญถม ดำเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 043291450
  นายวีระพงษ์  กองภา ผู้แทนผู้ปกครอง 043291010, 081-7391464
  นายวีระศักดิ์ สาระผล เลขานุการ ฯ 0868540363
 เอกสารอ้างอิง

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547 - 2550

  นายวิศาล เอนกเวียง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมหาร
  นายประเสริฐ วิศรี ' กรรมการ
  นายสรศิลป์ ภาโนชิต ' '
  นายสวัสดิ์ แก้วภิรมย์ ' '
  นายประดิษฐ์ ภูมิเวียงศรี ' '
  นายนิพนธ์ บุตรเวียงพันธ์ ' '
  นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ' '
  นายขวัญชาติ เครือสุคนธ์ ผู้แทนผู้ปกครอง '
  นางกรวิภา เปลี่ยนสกุล ตัวแทนศิษย์เก่า '
  นางสาวทิพาพรรณ วรปัญญาสถิตย์ ตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น '
  นายไพศาล วอหา ตัวแทนองค์กรชุมชน '
  พระครูเขมวุฒิกร ตัวแทนองค์กรศาสนา '
  นายไชยพร จำปาวงค์ ตัวแทนองค์กรศาสนา '
  นายสง่า มีทุม ตัวแทนครู '
  นายบรรเลง นาสมผล กรรมการและเลขานุการ
 เอกสารอ้างอิง

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2543 - 2546

  นายเสถียร แก่นบุดดี ประธานคณะกรรมหาร
  นายคำพันธ์ อัครพิทยาอำพน กรรมการ
  นางสมพร จำปาวงศ์ '
  นายไสว ด่านขุนทด '
  นายอรุณ สารสม '
  นางศิริวรรณ ณ.เชียงใหม่ '
  นายนายสมศักดิ์ จิตรีสาร '
  นายบัวภา บัวสิงห์ '
  นายปิติ ลุนสืบ '
  นางวิลาวัลย์ แก้วภิรมย์ '
  นายประเทือง ทองอุทุม '
  นายสง่า มีทุม '
  นางสมภาร น้อยก่ำ '
  นายบรรเลง นาสมผล กรรมการและเลขานุการ
 เอกสารอ้างอิง