การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

วันที่ 28 ต.ค. 2563 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
วิทยากร นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ