วันปิยมหาราช

วันที่ 4 พ.ย. 2565 เปิดอ่าน 31 ครั้ง

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองร่วมในพิธีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
ณ สนามลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น