อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบปรับเหมาะฯ

วันที่ 19 ม.ค. 2566 เปิดอ่าน 10 ครั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบบปรับเหมาะสำหรับการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของครูและผู้บริหารสถานศึกษา"
โดยสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น