Contact us ติดต่อเรา

ที่อยู่
www.nkl.ac.th
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง เลขที่ 265 หมู่ 3 ถนนภูเวียง- กุดฉิม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150 โทร 043-291890 โทรสาร 043-292143
Email: iirin1983@windowslive.com,nkl57@hotmail.com